Noord-Brabant zoekt gemeenten voor pilot Schone Lucht

Schone lucht is van levensbelang. Voor iedereen. Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren veel schoner geworden, toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico in ons land. Gemiddeld leven we in Nederland negen maanden korter door luchtverontreiniging. En bij één op de vijf kinderen met astma is de ziekte gerelateerd aan luchtverontreiniging. Kortom, werk aan de winkel. Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekenden het kabinet met provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. Met onze aanpak van binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. 

 
 
 

De provincie Noord-Brabant nodigt gemeenten uit deel te nemen aan de pilot Schone Lucht. Het doel van deze pilot is schone lucht realiseren in de landbouw en geur en fijnstof van (bestaande) stallen reduceren.

Op die manier kunnen gemeenten bijdragen aan een vernieuwende aanpak die verder gaat dan de huidige regelgeving en aansluit bij de mogelijkheden van de Omgevingswet.

De pilot bestaat uit drie onderdelen:
1. Beter benutten van bestaande technieken en verbeteren toezicht emissiearme stallen. De Rijksoverheid werkt samen met provincies, gemeentes en de landbouwsector aan kennisoverdracht over emissiereducerende technieken

2. CHW-experiment (Crisis- en Herstelwet) voor innovatie en aanpak in bestaande situaties. Twee CHW-experimenten geven gemeenten meer mogelijkheden voor innovatie met stalsystemen en om in te grijpen in bestaande situaties, met als doel verbeteren van de luchtkwaliteit. 

3. De bouwsteen aanpak via instrumenten Omgevingswet. De Rijksoverheid werkt samen met provincies en gemeenten aan een aanpak voor het vormgeven van beleid onder de Omgevingswet en instrumenten die deze wet biedt. 

Niet alleen nieuwe, ook bestaande luchtkwaliteitsprojecten zijn geschikt voor deze pilot. Deelname aan de pilot Schone Lucht betekent dat uw gemeente (en natuurlijk het betreffende bedrijf) toegang krijgt tot de kennis en ervaring van alle deelnemende organisaties aan de pilot. Bijvoorbeeld om technieken voor emissiearme stallen en brongerichte maatregelen toe te passen en lokaal te borgen. Of om stalsystemen te ontwikkelen die inzetten op emissie reductie bij de bron. Of om beleid te versterken dat de reductie van emissies bevordert.

Bron: Provincie Noord-Brabant 

Images

Twitter

Cookie settings